ROOT

W 2001 roku - na podstawie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o dostępie do informacji publicznej.

Renata Kochanowska - Dyrektor Szkoły
Telefon: +48 77 466-62-24
Faks: +48 77 466-62-24
Marcin Dzierżanowski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: +48 883351011

Prosimy o zapoznanie się z Oświadczeniem o dostępności witryn wydawanych przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie.

Religia
(dwa razy 30 minut zajęć w tygodniu na grupę) 
Rodzice składają deklarację zgody na objęcie dziecka nauka religii.

Język niemiecki (rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r.)
(6 zajęć tygodniowo na grupę, 2 x 30 minut zajęć artystycznych na grupę )

Język angielski
(2 x 30 minut zajęć w tygodniu na grupę)

Zajęcia logopedyczne

Do zadań logopedy należy:
1) Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu wad i zaburzeń mowy.
2) Wspieranie działań profilaktycznych.
3) Przeprowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia mowy dzieci.
4) Diagnoza logopedyczna dzieci wyłonionych podczas badań wstępnych.
5) Organizowanie pomocy logopedycznej.
6) Prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej.
7) Współpraca terapeutyczna z rodzicami.
8) Kierowanie wybranych dzieci do specjalistów z zakresu medycyny (laryngologii, stomatologii) i dziedzin pokrewnych( psychologii, pedagogiki).

Konsultacje indywidualne dla rodziców z wychowawcą

Inne Formy:

 • wyjazdy do teatru, miejsc rozrywki (odpłatne)
 • odwiedziny teatrów objazdowych (odpłatne)
 • wycieczki krajoznawczo – turystyczne (odpłatne)
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • udział w zajęcia w zaprzyjaźnionej szkole podstawowej
 • udział w imprezach i uroczystościach przedszkolnych, gminnych

Konsultacje z wychowawcami poszczególnych grup

Konsultacje logopedyczne

Konsultacje z Dyrektorem

Proponujemy również :

 • Zebrania ogólne.
 • Zebrania grupowe.
 • Konsultacje indywidualne z nauczycielami grup według ustalonego harmonogramu.
 • Zajęcia otwarte dla rodziców w podanych terminach (możliwość obserwacji dziecka podczas zajęć).
 • Spotkania ze specjalistami.
 • Imprezy okolicznościowe, świąteczne i integracyjne.
 • Gazetki informacyjne dla rodziców.
 • Aktualności na stronie internetowej przedszkola.

Rejestracja Interesanta w Systemie - rejestracja pośrednia – z wykorzystaniem konta ePUAP.

 • zalogowanie na stronie,
 • wyszukanie wniosku - formularza usługi, przy pomocy klasyfikacji usług, drzewa usług lub wyszukiwarki,
 • wypełnienie formularza,
 • do formularzy można dołączyć dowolny załącznik w zależności od rodzaju sprawy. Wnioski, formularze oraz karty informacyjne dotyczące sposobu załatwienia sprawy dostępne są na stronie BIP
 • po wypełnieniu formularza i zweryfikowaniu prawidłowości umieszczonych w nim danych, należy zapisać dokument,
 • podpisanie wniosku certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP,
 • wysłanie formularza do placówki,
 • W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP oraz podpisanie dokumentu elektronicznego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP
 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Podkategorie

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z naszą Placówką i jej komórkami organizacyjnymi.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawowe informacje

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawy prawne

Instytucje publiczne działają na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa państwowego, jakim podlega działalność Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPrawo państwowe

W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustanawianych przez władze lokalne przepisach prawnych, jakim podlega działalność Przykładowej Instytucji, ustanawianych przez władze lokalne.

COM_CONTENT_READ_MOREPrawo lokalne

Na tej stronie zamieszczamy przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPrzepisy wewnętrzne

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej, zadaniach działów i komórek organizacyjnych naszej Placówki

COM_CONTENT_READ_MOREStruktura organizacyjna

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora i Rady Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREWładze i ich kompetencje

W tym dziale publikowane są uchwały i zarządzenia podjęte przez upoważnione do tego organy naszej Placówki.

COM_CONTENT_READ_MOREUchwały i zarządzenia

W tej części Biuletynu udostępniane są informacje o działalności Przykładowej Instytucji - źródła programów i planów działania, strategie, programy, plany, projekty oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

COM_CONTENT_READ_MOREDziałalność

W tym dziale znajdują się informacje o zamierzeniach Przykładowej Instytucji - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych.

COM_CONTENT_READ_MOREPlany i programy

Informacje o realizowanych projektach i programach w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Gogolinie

COM_CONTENT_READ_MOREProjekty i programy

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku.

COM_CONTENT_READ_MOREFinanse i mienie

W tym dziale publikujemy roczne plany finansowe naszej Placówki.

COM_CONTENT_READ_MOREPlany finansowe

W tym dziale znajdują się sprawozdania finansowe naszego Przykładowej Instytucji, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł publicznych.

Począwszy od sprawozdań za rok 2021 sprawozdania są publikowane na stronie BIP Centrum Usług Wspólnych w Gogolinie.

COM_CONTENT_READ_MORESprawozdania finansowe

Majątek Placówki służy wykonywaniu jej zadań publicznych. W tym dziale zestawiono informacje o majątku publicznym, którym dysponuje i zarządza nasza Placówka.

COM_CONTENT_READ_MOREMienie publiczne

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

COM_CONTENT_READ_MOREKontrole i audyty

W tym dziale BIP udostępniane są dane o prowadzonych w Przykładowej Instytucji rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz zasadach udostępniania zawartych w nich danych.

COM_CONTENT_READ_MORERejestry akt i archiwa

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

COM_CONTENT_READ_MOREZałatwianie spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdują się wyjątki z tych przepisów oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MORETryb załatwiania spraw

Tutaj zamieszczamy opisy sposobu załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MORESprawy

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP

W tym dziale znajdują się zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Przykładowej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

COM_CONTENT_READ_MOREOgłoszenia

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postępowań.

COM_CONTENT_READ_MOREWszczęcie postępowania

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym naszej Placówce i wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MOREOferty pracy w PSP nr 2 w Gogolinie